KLUB | RESTAURACJA | TEATRZYKI | PARTY & BOAT
#

Firma skorzystała z pomocy Tarczy Finansowej PFR. 2.0. REGULAMIN KLUBU MIASTO ANIOŁÓW

1. Prawo wstępu do Klubu Miasto Aniołów mają:

- osoby które ukończyły 21 rok życia

- osoby posiadające zaproszenia wystawione przez Klub

- osoby posiadające karty klubowe (takie osoby wpuszczane są poza kolejnością)

- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z kierownictwem klubu.

2. Wstęp do klubu odbywa się na podstawie ważnej płatnej wejściówki lub zaproszenia.

3. Osoby posiadające kartę V.I.P będą wpuszczane poza kolejnością.

4. Rezerwacja loży, stolików są płatne w zależności od miejsca. Okresowo kierownictwo Klubu może odstąpić od pobierania opłat za rezerwacje lub zmienić jej wysokość. Osoby bawiące się w Klubie mogą zajmować miejsca nie objęte rezerwacją bezpłatnie. Obsługa ma prawo prosić o opuszczenie loży, jeżeli jest ona zarezerwowana.

5. Opłata za rezerwację stolika lub loży oraz cena za bilet wstępu do Klubu nie podlega negocjacji i nie jest zwracana w przypadku opuszczenia lokalu.

6. Obsługa może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny. Zakaz wstępu będzie szczególnie stosowany w przypadku:

- osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi lokalu i osób trzecich.

- osób niestosownie ubranych tj. bluzy z kapturem, spodnie dresowe, bojówki, buty sportowe, elementy ubioru kibica klubowego itp.

- osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających

- osób mających zakaz wstępu do Klubu.

7. Przy wejściu do klubu prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku gdy ochrona zechce sprawdzić zawartość torebki, plecaka itp. Każde działania podjęte przez ochronę klubu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klubowiczom jak i obsłudze.

8. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem lub uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

9. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Osoba wchodząca do lokalu wyraża zgodę na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczenie go na stronie internetowej lub na portalach, na których Klub się reklamuje. 

10. Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Klub jest obiektem monitorowanym.

2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

3. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym zabrania się:

- wnoszenia do klubu wszelakich napojów,

- wnoszenia do klubu środków odurzających

- posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w klubie, 

- stawiania pokali, butelek i innych opakowań szklanych z napojami lub po nich w miejscach do tego nie przeznaczonych np. podłogi, sanitariaty itp. Obsługa usunie je, a właściciel napoju nie otrzyma rekompensaty za utracony produkt 

- wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla pracowników klubu.

4. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujących się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu – co może być jednoznaczne z dożywotnim zakazem wstępu.

5. W klubie obowiązuje ZAKAZ OPUSZCZANIA lokalu podczas Imprez – w sytuacjach wyjątkowych ochrona przychyla się do próśb klubowiczów.

6. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby agresywnej, dbając o dobro klubu oraz gości lokalu, powiadom jak najszybciej ochronę, która podejmie kroki celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa klubowiczów.


Jeżeli uważasz, że ochrona lub pracownik klubu postępuje niewłaściwie i rażąco względem Ciebie lub innych uczestników – zgłoś uwagę managerowi dyskoteki (zapewniamy, iż szefowie klubu zainteresują się tym problemem).


Uwaga!

W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu Klubu Miasto Aniołów oraz zasad bezpieczeństwa, ochrona lub selekcja ma prawo odmowy wstępu lub wydalenia Klienta z Klubu w przypadku uczestnictwa w imprezie. Każdorazowo poniesione koszty związane z pobytem w klubie nie będą Klientowi zwracane.