KLUB | RESTAURACJA | TEATRZYKI | PARTY & BOAT
#

Firma skorzystała z pomocy Tarczy Finansowej PFR. 2.0. REGULAMIN KLUBU MIASTO ANIOŁÓW


REGULAMIN PORZĄDKOWY KLUBU MIASTO ANIOŁÓW 
 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających klub. 
 
 2. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 
 3. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 
 4. Zabrania się wnoszenia, rozpowszechniania i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
 5. Plecaki, torby, czapki z daszkiem typu „bejsbolówka” okrycie wierzchnie itp. Należy pozostawić w szatni, pozostawienie podlega opłacie. – szatnia jest obowiązkowa. 
 6. Każdorazowe podanie rzeczy na tzw. „chwilę” z wieszaka podlega stosownej opłacie. 
 7. Po pozostawieniu swoich rzeczy w szatni należy pobrać „numerek” od obsługi szatni, który upoważnia do odbioru pozostawionych rzeczy. 
 8. W przypadku zagubienia numerka do szatni: obsługa ma prawo pobrać opłatę tzw. kauzję w wysokości 50 zł za jego utratę oraz odmówić wydania rzeczy osobistych, pozostawienia do końca imprezy, celem weryfikacji właściciela.. W przypadku odnalezienia numerka , należy go zwrócić w terminie 2 tygodni. Po tym czasie kaucja przepada. 
 9. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, torebek, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 4 regulaminu lub wezwania do kontroli osobistej. W przypadku odmowy w/w czynności, osoba odmawiająca musi opuścić klub. 
 10. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe,  będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 4 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 3 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu. 
 11. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby od 21-go roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Należy posiadać dowód osobisty , dokument potwierdzający tożsamość i wiek. 
 12. O wejściu osób do Klubu decyduje ochrona oraz kierownictwo klubu. 
 13. Pracownicy ochrony oraz kierownictwo Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu. 
 14. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości. 
 15. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku i światła mogącego spowodować uszkodzenia słuchu i wzroku.  
 16. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.  
17. Podstawą wstępu i pobytu w klubie dla dziennikarzy: prasa, radio i TV – jest zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę. 
 18. Należy korzystać wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu klubu. 
 19. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 
 20. Godzina zamknięcia Klubu ustalana, jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo. 
 21. Osoby zakłócające porządek publiczny swoim postępowaniem naruszające  regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
 22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego  zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji. 
 23. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność klubu. Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody. 
24. Rzeczy znalezione na terenie klubu należy przekazać Obsłudze klubu. 
25. Należy zachować szczególną ostrożność na podestach i scenie oraz na schodach wejściowych do klubu , , używając poręczy i uchwytów. Należy zachować ostrożność na łączeniach poziomy klubu. 
 26. Na terenie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego pomieszczeń dla palących. Osoby przebywające w strefach dla palących dobrowolnie zgadzają się  na przebywanie w zadymionej strefie. 
27. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Miasto Aniołów (Art. 81 pkt. 2 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy. Wchodząc i przebywając na terenie klubu, uczestnik wyraża zgodę na rejestrację I publikację swojego wizerunku bez odrębnego wynagrodzenia. 
28. Każdorazowe wyjście z klubu oznacza przecięcie opaski przez pracowników lokalu i skutkuje opuszczeniem terenu klubu. Osoba która odmawia wykonania tej czynności nie zostanie ponownie wpuszczona. Osoby wchodzące powtórnie zobowiązane są do ponownej zapłaty za wstęp.  
29. Kierownictwo klubu oraz upoważnione przez nich osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do opuszczenia klubu lub zakazu z jego korzystania. 
30. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.) 
31.Wszelkie uwagi, skargi, wnioski kierować należy na adres: klub@miastoaniolow.com.pl